КАТЕГОРИИ НА МБ

КАТЕГОРИИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И УСЛОВИ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ВОЗАЧКИ ИСПИТ