БРЗИНА НА ДВИЖЕЊЕ

Казнени одредби за пречекорена брзина на движење на возачите во населено и надвор од населено место

ВО НАСЕЛЕНО МЕСТО
1.Возач кој се движи со брзина поголема од 50км/час во населено место над дозволената ќе биде казнет со парична казна од 400 евра или 65 нег.поени и - прекршочна санкција забрана за управување со МВ од 6-12м

2.Возач кој се движи со брзина поголема од 30 до 50км/час во населено место над дозволената ќе биде казнет со парична казна од 300 евра или 50 нег.поени и - прекршочна санкција забрана за управување со МВ од 3-12м

3.Возач кој се движи со брзина поголема од 10 до 30км/час во населено место над дозволената со ќе биде казнет со парична казна 45 евра или 25 нег.поени

4.Возач кој се движи со брзина поголема до 10км/час во населено место над дозволената: - 10 евра или 10 нег.поени

1.Возач кој се движи со брзина поголема од 50км/час во населено место над дозволената ќе биде казнет ќе биде казнет со парична казна од 400 евра или 65 нег.поени и - прекршочна санкција забрана за управување со МВ од 6-12м

2.Возач кој се движи со брзина поголема од 30 до 50км/час во населено место над дозволената ќе биде казнет со парична казна од 300 евра или 50 нег.поени и - прекршочна санкција забрана за управување со МВ од 3-12м

3.Возач кој се движи со брзина поголема од 10 до 30км/час во населено место над дозволената ќе биде казнет со парична казна од 45 евра или 25 нег.поени

4.Возач кој се движи со брзина поголема до 10км/час во населено место над дозволената: - 10 евра или 10 нег.поени

НАДВОР ОД НАСЕЛЕНО МЕСТО
1.Возач кој се движи со брзина поголема од 70км/час надвор од населено место над дозволената ќе биде казнет со парична казна од: - 400 евра или 65 нег.поени и - прекршочна санкција забрана за управување со МВ од 6-12м

2.Возач кој се движи со брзина поголема од 50 до 70км/час надвор од населено место над дозволената ќе биде казнет со парична казна од 300 евра или 50 нег.поени и - прекршочна санкција забрана за управување со МВ од 3-12м

3.Возач кој се движи со брзина поголема до 30 км/час над.од населено место над дозволената ќе биде казнет со парична казна од: - 20 евра или 10 нег.поени