Ц категорија

Ц1 и Ц категорија

Ц1категорија - Возило со најголема дозволена маса од најмалку 4000 kg.

Ц категорија Со најголема дозволена маса од најмалку 12 000 kg, должина од најмалку 8 m, ширина од најмалку 2,4 m, што може да постигне брзина од најмалку 80 km/h

Потребни документи:
Лекарско уверение
Лична карта на увид и копија
Документ за завршено најмалку основно образование
Возачка дозвола од најмалку една година од Б-категорија копија заверена на нотар
Кандидатот мора да има навршено најмалку 21 година за Ц-категорија, односно најмалку 18 години за Ц1-категорија