АМ, А, А1 и А2 категорија

AМ категорија

Велосипеди со помошен мотор-скутери до 50cm3
 
Потребни документи:
 • Лекарско уверение
 • Лична карта на увид и копија
 • Документ за завршено најмалку основно образование
 • Сертификат за курс по прва помош
 • Кандидатот мора да има навршено најмалку16 години
 • Согласност од двајца родители-законски застапник, заверена на нотар

А1 категорија

Мотоцикл без приколка, со зафатнина од најмалку 120cm3, соодносoт на јачината на моторот и масата на возилото не надминува 0.1 kw/kg, како и трицикли со моќност помала од 15 kw;

Потребни документи:
 • Лекарско уверение
 • Лична карта на увид и копија
 • Документ за завршено најмалку основно образование
 • Сертификат за курс по прва помош
 • Кандидатот мора да има навршено најмалку16 години
 • Согласност од двајца родители, законски застапник, заверена на нотар

А2 категорија

Мотоцикл без приколка, со зафатнина од најмалку 400 cm³ и моќност на моторот од најмалку 25 kW, соодносот меѓу јачината на мотор и масата на возилото не е поголем од 0.2 kW/kg;

Потребни документи:
 • Лекарско уверение
 • Лична карта на увид и копија
 • Документ за завршено најмалку основно образование 
 • Сертификат за курс по прва помош-без возачка од “Б“-категорија
 • Навршено најмалку18 години
 • Возачка дозвола копија заверена нотар од “Б“категoгорија

А категорија

Мотоцикл без приколка, со зафатнина од најмалку 600 cm³ и моќност на моторот од најмалку 40 kW како и трицикли со моќност поголема од 15 kw.

Потребни документи:
 • Лекарско уверение
 • Лична карта на увид и копија
 • Документ за завршено најмалку основно образование
 • Сертификат за курс по прва помош-без возачка од “Б“-категорија
 • Кандидатот мора да има навршено најмалку 24 години, односно 21 година доколку кандидатот поседува возачка дозвола од најмалку 2 години со положен возачки испит од “А2“-категорија.